You are currently browsing the tag archive for the ‘21D’ tag.

Per a demanar la sol·licitud per a votar per correu hi ha temps fins al dia 11 de desembre. S’ha d’anar a qualsevol oficina de Correus a buscar l’imprès corresponent per a fer la sol·licitud de la documentació electoral. És necessari portar el DNI, carnet de conduir, passaport o targeta de residència per als estrangers (sempre els originals, en cap cas fotocopies).

Un cop omplerta la sol·licitud s’ha de entregar a la oficina de Correus.

Del 1 al 14 de desembre les persones que han sol·licitat el vot per correu rebran la documentació necessària per exercir el dret a vot.

Aquesta documentació es rebrà a través d’un correu certificat al domicili que hagi fet constar el sol·licitant, i per tant s’han de rebre personalment. En cas de no poder rebre la documentació en persona, serà el mateix sol·licitant qui haurà d’anar a recollir-la a la oficina de Correus que li correspongui segons l’adreça del domicili on hagi demanat rebre la documentació.

Del 1 al 17 de desembre és el termini per entregar el vot a qualsevol oficina de Correus

Aquesta documentació haurà de adjuntar-se en el sobre oficial que va dirigit a la mesa electoral corresponent amb el certificat d’inscripció al cens electoral i el sobre de votació amb la seva papereta.

En el cas que algú no pugui fer personalment tota la gestió, ja sigui per malaltia o incapacitat s’haurà d’adjuntar un certificat mèdic oficial junt amb la sol·licitud de vot per correu.

En aquests casos ho pot fer una tercera persona degudament acreditada notarialment.

Versió en castellà

PROCEDIMIENTO PARA VOTAR POR CORREO ELECCIONES AUTONÓMICAS 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Para pedir la solicitud y poder votar por correo hay tiempo hasta el 11 de diciembre. Hay que ir a cualquier oficina de Correos y pedir el correspondiente impreso para hacer la solicitud de la documentación electoral. Es necesario presentar el DNI, carné de conducir, pasaporte o la tarjeta de residencia en el caso de los extranjeros. (siempre tienen que ser los documentos originales, en ningún caso pueden ser fotocopias).

Una vez rellenada la solicitud hay que entregarla en la oficina de Correos.

Del 1 al 14 de diciembre las personas que han solicitado el voto por correo recibirán la documentación necesaria para poder ejercer su derecho al voto.

Esta documentación se recibirá en un correo certificado en el domicilio que haya indicado el solicitante, por lo que será necesario que la entrega se haga personalmente a la persona interesada. De no ser así habrá que ir a buscar los documentos a la oficina de Correos correspondiente al domicilio indicado.

Del 1 al 17 de diciembre es el plazo para entregar el voto en cualquier oficina de Correos.

La documentación deberá adjuntarse en el sobre oficial que va dirigido a la mesa electoral correspondiente, con el certificado de inscripción al censo electoral y el sobre de votación con la papeleta.

En el caso de que alguien no pueda hacer estas gestiones personalmente, sea por enfermedad o por incapacidad, habrá que adjuntar un certificado médico oficial junto a la solicitud del voto por correo.

En estos casos lo puede gestionar una tercera persona debidamente autorizada notarialmente.

 

 

 

 

Anuncis

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 11 other followers

RSS Notícies de l’Eixample

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.
Anuncis
%d bloggers like this: