A instància del grup socialista, el Consell Plenari del Districta aprova, amb l’únic vot contrari de CiU, una proposta d’acord per activar l’illa Germantes, entre els carrers Comte Borrell, Consell de Cent i Viladomat.

La centralitat que pot generar en els barris de l’Esquerra de l’Eixample, i de Sant Antoni, augmenta les potencialitats de la transformació urbanística aprovada en el mandat anterior.  Tenint en compte l’actual context, la proposta aprovada conté tres mesures, economica, social i ambiental, que es complementen i reforçen entre elles.

Per a la programació de les inversions, la primera mesura és instar el govern del  districte a que presenti un pla d’etapes de construcció dels equipaments previstos (escola bressol, institut, centre de dia, habitatges dotacionals per a joves i gent gran, i escola d’arts), adaptat a l’actual context econòmic.

Des de la vessant social, entitats i veïns estan treballant des de fa mesos per destinar aquest solar a usos provisionals en tant no es construeixin els equipaments definitius. D’una banda com una forma d’aprofitar un solar públic abandonat, però també com una forma activa de reivindicar la construcció d’uns equipaments que són molt necessaris. Alhora com una forma de generar espai de relació ciutadana i activitats gestiondes per les pròpies entitats. Per això, la segona mesura es que, a través del Pla BUITS, es posin a disposició de les entitats la totalitat dels terrenys que no s’hagin de desenvolupar durant el proper any, de forma que no restin terrenys sense utilitzar i no es limitin les iniciatives de les entitats, excepte que no sigui per l’interés públic d’inciar els equipaments quan ja existeixin els projectes aprovats i les inversions compromeses.

I per últim, des de la vessant ambiental, en l’entorn de l’illa Germanetes s’hi donen unes cirscumstàncies molt favorables a la creació d’una superilla. L’ordenació en superilles és una estratègia de mobilitat per aconseguir carrers més tranquils, per cercar el necessari equilibri entre carrers per passar-hi i carrers per estar-s’hi, considerant la funció de l’espai públic com a espai de relació. També són una estratègia més per lluitar contra la contaminació provocada pel domini del vehicle motoritzat privat, un problema que a la nostra ciutat és ja de salut pública. Per això la tercera mesura es aprofitar aquesta oportunitat per redactar un estudi de mobilitat de l’entorn de l’illa Germanetes com a superilla, que serveixi de prova pilot en la trama Cerdà.

Anuncis