En el passat plenari del districte, celebrat el dia 8 de maig es va aprovar la proposta presentada pel PSC amb els vots favorables de tots els grups que diu:

I – Atesa la necessitat i la reclamació dels veïns i veïnes del barri de la Sagrada Família de comptar amb un equipament públic destinat a la Gent Gran

II – Atès que l’Ajuntament de Ajuntament de Barcelona ha presentat el “Pla Buits” on, entre d’altres, hi està encabit el solar destinat a la Residència de Gent Gran situada al carrer Rosselló amb Roger de Flor.

III – Atès que aquest és un solar que està expropiat i ja es podría posar a disposició de la Generalitat per construir l’equipament.

IV – Atès que, fins ara, no hem rebut cap compromís per part de l’Ajuntament de Barcelona ni per part de la Generalitat sobre la construcció del mateix.

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal i a l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener de 2008, i l’article 32.3 del Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte de l’Eixample, presenta al Ple del Districte la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Que el Govern del Districte de l’Eixample exigeixi al govern de la ciutat i a la Generalitat de Catalunya l’acord per a la construcció en el solar expropiat a Rosselló/Roger de Flor d’una residencia de gent gran i un centre de dia, que contempli:

–       La cessió del solar,

–       La seva inclusió en el pressupost d’inversions de la Generalitat de Catalunya de l’any 2013,

–       La seva posada en marxa en aquest mandat.

A partir d’ara doncs en farem seguiment i exigirem al govern municipal el seu seguiment

Anuncis