L’acord aprovat per unanimitat de tots els grups, a proposta del socialista, inclou un conjunt de mesures molt concretes per continuar impulsant aquest projecte vital per a l’Eixample:

– Presentar per part del govern del districte un informe sobre l’estat de desenvolupament del projecte executiu de la nova vialitat de Glòries.

– Resoldre el procediment d’ocupació directa de la finca situada a la cantonada dels carrers Consell de Cent i Cartagena, per tal de poder oferir el terreny previst a la Generalitat de Catalunya, i instar el Consorci d’Educació de Barcelona a que iniciï la redacció del projecte de la nova escola Encants.

– Emprendre per part de l’Ajuntament la iniciativa en la formulació del Pla de millora urbana del sector dels carrers Consell de Cent, Castillejos, Diputació i Independència, fins ara d’iniciativa privada.

– Revisió per part dels serveis municipals de l’estat de les edificacions existents en aquell sector, per tal d’ordenar les mesures de seguretat necessàries i, en el seu cas, iniciar els expedients de declaració de ruïna i ordre d’enderroc dels edificis abandonats. Al mateix temps, els serveis municipals avaluaran la problemàtica social de les persones ocupants en situació d’infrahabitatge o risc d’exclusió, i es proposaran les mesures necessàries d’atenció, allotjament temporal o reallotjament.

– Iniciar el projecte de reparcel•lació del sector dels carrers Castillejos, Gran Via i Cartagena, i programar la construcció dels habitatges de protecció oficial en règim general en el present mandat (112 habitatges).

– Finalment, el govern, informarà periòdicament en el Plenari de les comissions de seguiment i grups de treball del desenvolupament del Compromís per Glòries.

Anuncis